The Blog

eko poplatky

 

Spôsob úhrady správneho poplatku:

– elektronickým kolkom (e-kolok)

– poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

– bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 €
2. Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 €
 3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 €
 4. Výpis kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určrného operátu, za každú kópiu formátu A3,A4 8,00 €
 5. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 €
 6. Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách 1 až 5 3,00 €
 7. Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely 15,00 €
 8. Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 €
 9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 €
 10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 €
 11. Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 €
 12. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 €
 13. Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 €
 14. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní  66,00 €
 15. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 €
 16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 €
 17. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 €
 Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.  

 

Zdroj: https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-ko